Overkoepelende Klankbordgroep Cultureel Erfgoed

De overkoepelende klankbordgroep dient opgevat te worden als een breed ideeënplatform waardoor ideeën vlotter uitgewisseld zullen worden en de activiteiten zowel beter op elkaar als op de noden van de erfgoedliefhebbers afgestemd kunnen worden. Bedoeling is om zo tot een integraal en duurzaam lokaal erfgoedbeleid te komen op maat van elke erfgoedliefhebber. Concreet geeft de klankbordgroep feedback over de voorstellen van de diverse werkgroepen en kan het bijkomende ideeën en suggesties aanreiken.

De overkoepelende klankbordgroep bevat volgende leden:

 • Politiek afgevaardigden (evenredig én volgens het Cultuurpact):
  • Vier vertegenwoordigers van de OPEN VLD
  • Drie vertegenwoordigers van de Sp.a
  • Twee vertegenwoordigers van de CD& V/ NVA
  • Eén vertegenwoordiger van het Vlaams Belang
  • Eén vertegenwoordiger van Dwars
 • Een vaste kern die in alle werkgroepen en in de archiefcommissie zetelt:
  • De Schepen voor Cultuur
  • De Schepen van Stedenbouw
  • Het diensthoofd van de Cultuurdienst en/of de cultuurbeleidscoördinator
  • De stadsarchivaris
  • Een vertegenwoordiger van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
  • De coördinator van het Belle Epoque Centrum
 • Een afgevaardigde van de werkgroep Maritiem Erfgoed
 • Een afgevaardigde van de werkgroep Bouwkundig Erfgoed
 • Een afgevaardigde van de werkgroep Funerair Erfgoed
 • Een afgevaardigde van de werkgroep Aankoop, schenking en restauratie van kunstwerken en andere erfgoedrelicten.
 • Een afgevaardigde van de Archiefcommissie
 • Een afgevaardigde van de Heemkundige Kring dr. Van Damme

De overkoepelende klankbordgroep kan beslissen om personen, op basis van hun deskundigheid, uit te nodigen om één of meerdere vergaderingen bij te wonen. De overkoepelende klankbordgroep vergadert volgens noodzaak en in elk geval minstens één maal per jaar. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Schepen voor Cultuur. De voorzitter leidt de vergadering en roept deze samen. Bij afwezigheid van de voorzitter staat het diensthoofd van de Cultuurdienst of de cultuurbeleidscoördinator in voor het leiden van de vergadering. De stadsarchivaris staat in voor het secretariaat. De zetel van de overkoepelende klankbordgroep is gevestigd in het Stadhuis van Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1 te 8370 Blankenberge, waar ook de vergaderingen plaatsvinden, tenzij in de uitnodigingen uitdrukkelijk een andere locatie is vermeld. De uitnodigingen voor de vergaderingen bevatten de dagorde en worden uiterlijk 8 dagen vóór de datum van de vergaderingen opgestuurd naar de leden. De vergaderingen van de overkoepelende klankbordgroep zijn niet openbaar.

Het College van Burgemeester en Schepenen richt een oproep naar de betrokken politieke partijen, raden, verenigingen en werkgroepen met het verzoek tot voordracht van een vertegenwoordiger.

De overkoepelende klankbordgroep wordt ontbonden als de gemeenteraad ontbonden wordt. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad bij de start van een nieuwe legislatuur wordt een nieuwe overkoepelende klankbordgroep samengesteld.