De werkgroepen cultureel erfgoed en de archiefcommissie

Per specifiek erfgoedthema wordt een werkgroep opgericht die aan de bevoegde gemeentelijke organen voorstellen doet, concrete voorstellen rond promotie en activiteiten betreffende het erfgoed uitwerkt, rekening houdt met de door de overkoepelende klankbord aangereikte voorstellen en suggesties en die op hun haalbaarheid toetst.

Aan de werkgroepen en de archiefcommissie worden duidelijk afgebakende en eenduidig te interpreteren bevoegdheden toegekend.

De werkgroepen en de archiefcommissie zijn samengesteld uit een vaste kern bestaande uit de Schepen voor Cultuur, de stadsarchivaris, het diensthoofd van de Cultuurdienst en/of de cultuurbeleidscoördinator en een vertegenwoordiger van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid. Verder zetelen ook vertegenwoordigers uit de erfgoedsector in deze werkgroepen en in de archiefcommissie.

De werkgroepen en de archiefcommissie kunnen beslissen om personen, op basis van hun deskundigheid, uit te nodigen om één of meerdere vergaderingen bij te wonen.

De werkgroepen en de archiefcommissie vergaderen volgens noodzaak en in elk geval minstens één maal per jaar.

Het voorzitterschap van de werkgroepen en de archiefcommissie wordt waargenomen door de Schepen voor Cultuur. De voorzitter leidt de vergadering en roept deze samen. Bij afwezigheid van de voorzitter staat het diensthoofd van de Cultuurdienst of de cultuurbeleidscoördinator in voor het leiden van de vergadering.

De stadsarchivaris staat in voor het secretariaat van de werkgroepen en de archiefcommissie, tenzij de voorzitter van de werkgroep een andere kandidaat voordraagt.

De zetel van de werkgroepen en de archiefcommissie is gevestigd in het Stadhuis van Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1 te 8370 Blankenberge, waar ook de vergaderingen plaatsvinden, tenzij in de uitnodigingen uitdrukkelijk een andere locatie is vermeld. De uitnodigingen voor de vergaderingen bevatten de dagorde en worden uiterlijk 8 dagen vóór de datum van de vergaderingen opgestuurd naar de leden. De vergaderingen van de werkgroepen zijn niet openbaar.

Het College van Burgemeester en Schepenen richt een oproep naar alle betrokken verenigingen en actoren met het verzoek tot voordracht van een vertegenwoordiger.

De werkgroepen en de archiefcommissie worden ontbonden als de gemeenteraad ontbonden wordt. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad bij de start van een nieuwe legislatuur worden nieuwe werkgroepen en een nieuwe archiefcommissie samengesteld.