De werkgroep Aankoop, restauratie, schenking en bruikleen van kunstwerken en erfgoedrelicten

De oprichting van de werkgroep Aankoop, restauratie en schenking van kunstwerken en erfgoedrelicten werd op 14 december 2006 door het college van burgemeester en schepenen principieel goedgekeurd. De werkgroep brengt advies uit over de financiële haalbaarheid en de opportuniteit van een aankoop of schenking, dit door na te gaan of het geschonken of aan te kopen werk een meerwaarde voor het kunstpatrimonium inhoudt, of er voldoende opslagruimte voorhanden is, of de schenking of aankoop op lange of korte termijn geïntegreerd kan worden in één of ander historisch-cultureel project, en dergelijke meer. Tevens brengt de werkgroep advies uit over de noodzaak en/of opportuniteit van restauraties van de kunstwerken. De werkgroep brengt het gebundelde advies over aan de bevoegde gemeentelijke organen bij wie de eindbeslissing ligt.

De werkgroep Aankoop, restauratie en schenking van kunstwerken en erfgoedrelicten wordt als volgt samengesteld:

  • Een vaste kern die in alle werkgroepen en in de archiefcommissie zetelt: - De Schepen voor Cultuur - Het diensthoofd van de Cultuurdienst en/of de cultuurbeleidscoördinator - De stadsarchivaris - Een vertegenwoordiger van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
  • Een deskundige op het vlak van de geschiedenis van Blankenberge